AGRO H systém

AzoGL – bioprodukt účinnější než chemické přípravky

V posledních třech dekádách došlo v rámci intenzifikace rostlinné výroby k prudkému nárůstu používaní chemických přípravků, ať už hnojiv anebo pesticidů. Včleňování anorganických chemických přípravků do přírodních ekosystémů, včetně půdy, přináší sebou mnohé negativní efekty. Jedním z nich je vyplavování aplikovaných anorganických dusíkatých hnojiv do podzemních vod.

 

Lidé ve snaze o ekologizaci zemědělství, případně ve snaze o zdravější životní styl začínají stále častěji vyhledávat produkty tzv. ekologického zemědělství, známé také pod označením „BIO“. Absence chemických zásahů v rostlinné výrobě má za následek snížení výnosů a v konečném důsledku zvyšuje cenu produktů. Alternativu představují tzv. biofertilizátory, mezi které patří i kapalný prostředek AzoGL. Tento produkt je vhodný na použití v ekologickém zemědělství (Certifikácia UKSÚP), ale i v konvenční rostlinné výrobě. V porovnání s chemickými přípravky jde o laciný zdroj živin. Efektivní mikroorganizmy obsažené v tomto přípravku, kromě fixace vzdušného dusíku a mobilizace fosforu z nerozpustných půdních sloučenin, jsou schopné produkovat různé substance podporující růst rostlin (fytohormony, vitamíny, aminokyseliny) a jiné látky příznivě působící na zdraví a přirozenou odolnost rostlin. Biopreparáty typu AzoGL přispívají k  zlepšení půdní struktury, zatímco kontinuální využívaní anorganických hnojiv má na ni negativní vliv. Výhodou biofertilizačních přípravků je, že na rozdíl od chemických látek nemají žádný toxický efekt.

 

AGRO H systém

 

AGRO H systém je unikátní systém využití efektivních půdních mikroorganismů při ošetření půdy a pěstovaných plodin za účelem zvýšení ekologizace rostlinné výroby, stejně jako i zlepšení fyzikálních a biologických parametrů půdy při celkovém snížení, případně úplném vyloučení aplikace chemických přípravků.

 

AGRO H systém je ucelená technologie, která byla vyvíjena, optimalizovaná a vyzkoušená odborníky z různých oblastí po dobu čtyřech let, než byla nabídnuta zemědělcům, a uvedena do provozních podmínek.

 

Skládá se z:

 

 1. úvodní půdní analýzy,
 2.  výrobní linky na kultivaci efektivních půdních mikroorganismů,
 3.  přípravků obsahujících efektivní půdní mikroorganismy
  1.  AzoGL (Azotobacter a Bacillus)
  2.  CelluloGL (Cellulomonas, Azospirilum a Bacillus)
 4.  aplikátorů na půdní efektivní mikroorganismy (před setím, současně se setím, na posklizňové zbytky),
 5.  pásových aplikátorů na secí stroje a plečky,
 6.  automatického penetrometru,
 7.  inteligentního podrýváku.

 

 

Úvodní půdní analýza nám napoví o fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech půdy, jejím předcházejícím využívaní a rovněž nás nasměruje, jaký přístup zvolit a jaké mechanismy použít. Tyto rozbory poskytujeme zdarma a po použití GL systému jsou nápomocné pro porovnání výchozího stavu a stavu po jeho využití.

 

Efektivní půdní mikroorganismy jsou kultivované v unikátní výrobní lince a podléhají pravidelné kontrole kvality. Tvoří základ přípravků AzoGL a CelluloGL.

 

AzoGL obsahuje efektivní mikroorganismy fixující atmosférický dusík. S vysokou účinností ho přeměňují na formy sorbované v půdě, které jsou přijatelné pro rostliny po dobu celého vegetačního cyklu. V porovnání s anorganickými dusíkatými hnojivy nedochází u těchto forem k vymývaní do podzemních vod. Preparát doplňují mikroorganismy, které zpřístupňují fosfor. Fosfor patří mezi nejméně rozpustné živiny. V půdě je pouze cca 5 % jeho iontů ve formě přijatelné pro rostliny. Zbytek tvoří nerozpustné sloučeniny s hliníkem, železem a vápníkem, nevyužitelné pro rostliny. Mikroorganismy v AzoGL jsou schopné přeměnit až 40 kg fosforu na hektar do forem, které jsou pro rostliny přijatelné. Dalším benefitem efektivních mikroorganismů je jejich schopnost kolonizovat kořenový systém, čímž posilňují odolnost rostlin vůči chorobám, podporují jeho růst a v konečném důsledku rovněž zvyšují absorpční plochu pro živiny.

 

CelluloGL je přípravek obsahující mikroorganismy Cellulomonas, schopné rychle a efektivně rozkládat posklizňové zbytky, doplněný efektivními mikroorganismy, které fixují vzdušný dusík v různých podmínkách. Složení přípravku vychází z běžné praxe, kde se využívá aplikace anorganických dusíkatých hnojiv na slámu při zapravování do půdy. Účelem dusíkatého hnojení je nahradit dusík spotřebovaný celulolytickými mikroorganismy při rozkladu rostlinných zbytků. Ekologický přípravek CelluloGL zabezpečuje dodání celulolytických mikroorganismů s odzkoušenou účinností a mikroorganismů obohacujících půdu o dusík. Eliminuje se tím potřeba přidání anorganického hnojení a dusík zůstává nadále přístupný pro rostliny. Aplikace CelluloGL se doporučuje i při zaorávání chlévské mrvy, případně jiných organických hnojiv, u kterých hrozí vznik dusíkaté deprese v průběhu mineralizace organické hmoty.

 

Přípravky se aplikují přímo při setí slunečnice, kukuřice, řepy, případně jiných zemědělských plodin (AzoGL) anebo na posklizňové zbytky (CelluloGL) pomocí aplikátorů na půdní efektivní mikroorganismy (Obrázek 1). Aplikátory jsou kompatibilní se secími stroji od většiny výrobců, přičemž jsou plně automatizované. Ovládání je zabezpečené pomocí tabletu přímo z kabiny traktoru využitím technologie Bluetooth®. Při setí se do výsevní patky aplikuje ke každému semenu kapka biopřípravku s efektivními mikroorganismy, čímž se zabezpečí asociace rostliny s efektivními mikroorganismy ihned při růstu kořínků.

 

1 2

Obrázek 1. Aplikátor efektivních mikroorganismů

 

Pásové aplikátory na secí stroje a plečky (Obrázek 2) – umožňují snížit množství chemických preparátů, což přináší nejen ekonomický, ale i ekologický efekt. Tyto přístroje jsme vyvinuli na současnou aplikaci pesticidů a průmyslových hnojiv ve spojení s kultivačními úkony. Aplikace pesticidů přímo na rostliny může oproti plošnému postřiku ušetřit až 70 % nákladů na chemické preparáty. Používá se nižší množství přípravků (1/3 v porovnání s plošnou aplikací), a to díky boční tzv. podlistové aplikaci (rozsah cca 25 cm), přičemž nedochází k zasáhnutí růstového vrcholu ošetřovaných rostlin a celý proces se stává šetrnějším. Zkracuje se rovněž časový interval potřebný na regeneraci rostlin po chemickém ošetření. Plečka zároveň mechanicky narušuje plevele mimo řádku.

 

3 4

Obrázek 2. Pásový aplikátor

 

Automatický penetrometr (Obrázek 3) je přístroj vyvinutý na proměřování zhutnění půdy (v hloubce 0-60 cm). Přístroj odevzdává naměřené informace bezdrátovou cestou přes rozhraní Bluetooth® do PDA a po měření generuje graf, ve kterém jsou shrnuty získané údaje o zhutněnosti daného půdního profilu. Měření se provádějí od ledna do konce května za vhodných vlhkostních podmínek.

 

5 6 7 8

Obrázek 3. Automatický penetrometr; graf nepodrývané a podrývané půdy vygenerovaný přístrojem

 

Inteligentní podrývák (Obrázek 4) anebo také AGRO H Systém 3000 je určený na speciální přípravu půdy pomocí podrývacího dlátového mechanismu až do hloubky 60 cm. Půda se při podrývaní nedostává na povrch a ani se nemísí s orniční vrstvou. Součástí systému je automatický penetrometr, který měří oblasti, kde se nachází zhutněná půdní vrstva a podrývací systém ji narušuje. Tím se zlepšují fyzikální parametry půdy. Současně provádí podmítku strniště s aplikací efektivních mikroorganismů na rozklad slámy. Tak dochází k zlepšení biologických vlastností půdy. Stroj je schopný zároveň aplikovat efektivní mikroorganismy až do hloubky 60 cm. Kromě uvedených úprav půdy je po dobu jednoho pojezdu možná i aplikace průmyslových hnojiv (P, K) vertikálně do hloubky cca 25 cm až 30 cm. Celou rozdrobenou vrstvu uzavírají těžké Cambridgeské válce.

 

9 10 11

Obrázek 4. Inteligentní podrývák

 

Přínosy AGRO H systému

 • Nezatěžuje životní prostředí,
 • Snížení resp. úplné omezení aplikace dusíkatých průmyslových hnojiv,
 • Podpora užitečných mikroorganismů, vnesení života do hlubších vrstev půdy,
 • Zlepšení vzdušného a vodního managementu půdy,
 • Úspora pohonných hmot při obrábění půdy,
 • Úspora chemických přípravků v kukuřici a v slunečnici až o 70 %,
 • Celková úspora nákladů 3000 až 4500 Kč na hektar.

 

Prokazatelné benefity technologie

 

Praktické využití této technologie jsme monitorovali na políčkách obce Čierna Voda, kde jsme pomocí metody Biolog© vyhodnotili metabolickou diverzitu (CMD) a respirační aktivitu (AMR) mikrobiálních společenstev v půdě před a po aplikaci efektivních mikroorganismů do dvou hloubek (20 a 60 cm) pomocí AGRO H systému (Obrázek 5). Cílenou aplikací efektivních mikroorganismů do hlubších vrstev půdy pomocí aplikátoru efektivních mikroorganismů se úspěšně podařilo vnést život až do hloubky 60 cm, kde bývá všeobecně početnost a aktivita bakteriálních společenstev značně redukovaná. V této studii se nám podařilo poukázat na význam hloubkového podrývání půdy v kombinaci s inokulací efektivních mikroorganismů za účelem vytvoření optimálních podmínek pro aktivitu a rozvoj půdních mikrobiálních společenstev, čímž se zvyšuje a posilňuje produkční schopnost půdy i v těchto tzv. nestandardních hloubkách.

 

1 2

Obrázek 5. Porovnání metabolické diverzity (CMD) a respirační aktivity (AMR) mikrobiálních společenstev z pěstitelských políček před aplikací a po 6. měsících od aplikace efektivních mikroorganismů ve dvou různých hloubkách půdy.

 

Výborný efekt na klíčivost semen a zdravotní stav rostlin má použití přípravku AzoGL před setím (doporučená dávka 10 l/ha) při pěstování obilnin, kukuřice, okopanin, zeleniny i okrasných rostlin. Může se používat i pro půdy s nižším obsahem humusu a nižší hodnotou pH. V roce 2014 se po aplikaci přípravku AzoGL zvýšily úrody kukuřice o 14% v porovnání s neinkulovanými pozemky. Po aplikaci přípravku byly zaznamenány i vyšší hodnoty metabolické diverzity mikroorganizmů o 92 % a vyšší respirační aktivita o 37 %, což je projevem zvýšení biologické aktivity půdní mikroflóry se současným zvýšením úrodnosti půdy bez poškození životního prostředí.

 

Šetříme vaši peněženku i přírodu

 

Návratnost investice do popsané technologie při obrábění 150 ha zemědělské půdy je jeden rok. Technologie umožňuje aplikovat jen 30 % původně používaného množství anorganického dusíkatého hnojiva v prvním roce aplikace, pokud se při setí aplikují efektivní mikroorganismy. V následujících letech je možná postupná úplná eliminace anorganických dusíkatých hnojiv.

 

V případě použití pásových aplikátorů herbicidů se dá ušetřit až 70 % aplikovaného přípravku, což představuje jak výrazné snížení ekonomických nákladů, tak krok k ekologizaci zemědělské výroby.

 

Staré indiánské přísloví praví: „Pečuj dobře o půdu! Nemáš ji od předků, půjčily ti ji děti.“

 

Autoři:

 12 13

Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.

 

Ing. Róbert Lomboš

 
 

Zastoupení pro ČR:

 

Ing. Luděk Štůrala

gl-inzerat

 

 

 

Použité zdroje:

http://agridr.in/tnauEAgri/eagri50/AMBE101/pdf/lec25.pdf

App a kol., 1980; Ladha a kol., 1986, 1987.; Watanabe a kol., 1987; Roger a Ladha, 1992; Vassilev a Vassileva, 2003; Reddy a kol., 2002; Rodriguez a kol., 2004; Chung a kol., 2005; Dobbelaere a kol., 2003; Patten a Glick, 1996; Frankenberger a Arshad, 1995; Martinez-Toledo a kol., 1988; Gutiérrez-Manero a kol., 2001; Alvarez a kol., 1996; Razi a Sen, 1996; Štajner a kol., 1995; Lopez a kol., 2001; Di Pietro a kol., 1993; Lorito a kol., 1993, 1994; Halsall a Gibson, 1985; Epstein 1972; Brown 1974; Holford 1997            

Russell E. W., 1961, Soil Conditions and Plant Growth, p.296-297

Števlíková a kol., 2002, Mikrobiológia

[:]

www.linagri.cz